CERTIFIERAD REHABILITERINGSLEDARE

22-23 april 2021 kl. 9:00-16:00

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.


De senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk gör denna utbildning extra viktigt eftersom de tillsammans utgör det system för den arbetsinriktade rehabilitering, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för enskild individ men även ta ner kostnader för exempelvis en sjukskrivning.

Den första dagen går Milla Jonsson igenom vad som förväntas av alla parter (arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och facklig) utifrån det regelverk som styr rehabiliteringsprocessen. Genom att blanda teori med praktiska övningar får ni konkreta verktyg som ni direkt kan applicera i er verksamhet och därmed även fullgöra er rehabiliteringsskyldighet.

De fallstudier som används har sin grund i domar från arbetsdomstolen där arbetsmiljöansvaret och frågan när arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet kopplat till rehabiliteringsansvaret – hur långt detta sträcker sig och när kan man anse sig ha fullgjort sitt ansvar.

Dag två kommer Cecilia Jonsson att gå igenom hur ni kan beräkna de kostnader som uppstår vid en sjukskrivning kopplat ett rehabiliteringsansvar. Vi kommer att i konkreta fall se hur vi kan förebygga kostnader för sjukskrivningar, hur kan vi beräkna de kostnader som uppstår vid en sjukskrivning och rehabilitering. Vi går även igenom hur vi kan arbeta förebyggande med sjukskrivningar och rehabilitering utifrån ekonomiska beräkningar och argument.

All undervisning har en teoretisk bas men båda föreläsarna är kända för att vara mycket praktiskt orienterad för att deltagarna när de kommer tillbaka till arbete direkt ska ha nytta av sina nya kunskaper.

UR KURSEN:

Del I: Milla Jonsson 

Utifrån lagar och vedertagen praxis:


·    Vad förväntas av arbetsgivaren/ arbetstagaren kopplat till arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna?

·    Vad förväntas av arbetsgivaren och begreppet omplaceringsskyldighet? Kan man gå utanför sin egen organisation?

·    Hur ska vi hantera åsikter som går isär?

·    Begreppen ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse” och betydelsen av dessa?

·    Hur skiljer sig ansvaret mellan olika företag som organisationer?

·    När har arbetsgivaren fullgjort sina åtaganden saklig grund för uppsägning föreligger vid arbetstagares sjukdom?

·    Checklista för rehabiliteringsprocess (steg-för-steg)?

·    Ansvar utifrån roller och åtaganden?

·    Vilka tidsramar gäller?

·    Kvantitativa krav kopplad till rehabilitering?

·    Hur ser och vilka blir konsekvenserna för en illa skött rehabilitering och vägar att undvika dessa?

·    När kan vi anse en rehabiliteringsprocess vara avslutad?


Del 2: Cecilia Jonsson 

Utifrån vetenskapligt framtagna principer och vedertagen praxis:


“När det gäller sjukskrivningar är det oftast dyrast (för individen, för organisationen, för samhället) att inte göra någonting”.

·    Hur räknar man på kostnaden för en rehabilitering, det skiljer sig ju från fall till fall?

·    Hur kan vi göra trovärdiga beräkningar för rehabiliteringskostnader och sjukskrivningar?

·    Hur kan jag beräkna sjuktal kopplat till min egen verksamhet?

·    Vi arbetar med konkreta räkneexempel med personalekonomiska mått kopplat till rehabilitering och sjukskrivningar

·    Vi går igenom att räkna på sjuktal och rehabilitering, personalomsättning och Personallivscykeln©.

·    Beräkningsmodell för sjuktal och rehabiliteringskostnader.

När: 22-23 april 2021 kl. 09:00-16:00

Var: Online

Hur: anmäl dig till anmalan@stockholmacademy.se

Lärare: Milla Jonsson - en av Sveriges vassaste experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet

Lärare: Cecilia Jonsson - en av Sveriges bästa experter inom personalekonomi, emotionell intelligens och prestationscoach

Pris: 11.995 kr ex moms inkl. kursmaterial