top of page

FÖRELÄSNINGAR

Öppna utbildningar

På Stockholm Academy är vårt mål att erbjuda utbildningar som ger dig de rätta verktygen att direkt veta inte bara vad du behöver göra utan även hur och varför! Vi vill hjälpa och inspirera företag, arbetsgivare och arbetstagare till att höja sin kunskap till nästa nivå.

skyddsombud-468-246_edited.jpg

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

Online webinar

Datum: 27 april 2022, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 5 995 kr

Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande samt hedersam roll! Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom rollen som skyddsombud - vilka krav ställs på dig och vilket ansvar har du? Du kommer här att ges en inblick i vad som krävs för att du ska känna dig trygg och säker i din roll samt veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.

Tystnadskultur .jpg

ATT HANTERA KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Online webinar

Datum: 31 maj, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 5 400 kr

Vår expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, Milla Jonsson, går igenom detta högaktuella och viktiga ämne. 


✔ Exempel 
✔ Konsekvenser
✔ Lagarna & Regelverken 
✔ Personliga ansvaret 
✔ Varningssignalerna 
✔ Hur ska man agera som arbetsgivare/chef?

✔ Hur ska en faktabaserad utredning genomföras?

Arbetsmiljö för chefer

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

Online webinar

Datum: 18 maj 2022, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 6 800,-

Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö. För att klara ditt uppdrag behöver du därför ha goda kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de lagar och regler som gäller. Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom vad du behöver lära dig om arbetsmiljö samt hur du på ett systematiskt sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö.

Rehabilitering

ATT HANTERA REHABILITERING

Online webinarium

Datum: 2 juni 2022, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 7 500 kr

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.


Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom de senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk som utgör systemet för den arbetsinriktade rehabiliteringen, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för den enskilda individen, samt även minska kostnaderna vid exempelvis en sjukskrivning.

Image by airfocus

ATT GENOMFÖRA EN FAKTAUNDERSÖKNING KOPPLAT TILL KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SVÅRA ARBETSMILJÖPROBLEM

Datum: 13 september, 2022

Tid: 09.00 - 16.30

Plats: Stockholm, ej fastställd lokal

Pris: 9.995 kr ex moms inkl. kursmaterial samt diplom

Faktaundersökning är en metodik som är utvecklad för att hantera svåra arbetsmiljöproblem, exempelvis ledarskap som är destruktivt, konflikter, kränkande särbehandling, mobbning till tystnadskultur.

Metodiken utgår från ett återställande perspektiv, där arbetsmiljölagstiftningen som andra lagrum ligger till grund för en god ärendehantering.

Under denna utbildning går vi igenom hur en faktaundersökning genomförs och vilka system och rutiner organisationer bör ha för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område.

Varför utreda?

Att vara utsatt för kränkningar på jobbet medför lidande för den utsatte, skapar andra arbetsmiljöproblem, riskerar leda till sjukskrivningar och produktionsbortfall. 


Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att vidta åtgärder för att förebygga kränkningar, kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Arbetsgivaren är också ansvarig för att de ska upphöra. 

För att kunna välja rätt åtgärder behöver du som arbetsgivare få en god bild av situationen. Just när det kommer till den här typen av specifika problem,  då är de generella psykosociala arbetsmiljökartläggning som traditionellt brukar användas inte tillräckligt. 

En viktig aspekt gällande opartiskhet är att arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) säger att den som genomför utredningar ska vara objektiv, ha tillräcklig kompetens samt ha parternas förtroende. Därför är det av vikt att veta när det är dags för dig som arbetsgivare att ta in en extern utredare. 

Under denna utbildning kommer vi att gå igenom bl a följande:

  • Lagar, föreskrifter och praxis inom området.

  • Ansvar utifrån våra roller - arbetsgivare, arbetstagare och förtroendevald.

  • Processen - hur en faktaundersökning genomförs och vilka system samt rutiner organisationer bör ha.

  • Objektivitet, konfidentialitet och replikrätt.

  • Det klargörande samtalet.

  • När kan vi utreda själva - när tar vi in en extern utredare?

  • När ska en polisanmälan göras?

  • Vad krävs för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område.

  • Olika typer av undersökningsmetoder som är lämpliga, givet omständigheterna.​


Målgrupp

Chefer, HR-ansvariga samt fackligt förtroendevalda

bottom of page