NYHETER

Håll dig uppdaterad

våren är här

NYHETER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET - AFS 2020:5

26 mars 2021

Du vet väl om att den 1 juli 2021 upphävs föreskriften AFS 1994:1 arbetsanpassning- och rehabilitering och ersätts av den nya föreskriften Arbetsanpassning (AFS 2020:5). Syftet är att tydliggöra och uppdatera föreskriften utifrån dagens arbetsmarknad och utmaningar.

I den nya föreskriften har man tagit höjd för förändringar som skett på arbetsmarknaden, exempelvis att många idag arbetar på distans. Här har Arbetsmiljöverket renodlat och förtydligat hur en arbetsgivare ska gå tillväga när det kommer till vilka behov som finns kopplat till den individuella arbetsanpassningen.


I princip går föreskriften att sammanfatta med att Arbetsmiljöverket gjort ett förtydligande av den idag befintliga föreskriften. Innebörden blir en renodling och ett tydliggörande av hur arbetsgivaren ska agera, både förebyggande och främjande, när det kommer till den enskildes behov av arbetsanpassning. 


Den nya föreskriften lägger en tyngd vid att arbetsgivaren måste arbeta förebyggande genom att identifiera tidiga signaler och agera på dessa! Därtill ska arbetsgivaren även se till att ha skriftliga policys och rutiner för hur chefer och medarbetare ska agera om olika situationer uppstår. Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet ska detta arbete vara inkluderat som en del i den dagliga verksamheten.

Hur ser de allmänna råden ut kring arbetsanpassning?

Tanken med den nya föreskriften är att arbetsgivaren ska arbeta aktivt och förebyggande  med frågor rörande arbetsanpassning på individnivå. Genom att se till den enskildes behov och möjlighet till återgång i arbete måste arbetsgivaren vidta åtgärder kopplat till den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta gäller oavsett om medarbetaren varit sjukskriven en period eller är på arbetet men har en nedsatt arbetsförmåga. Ansvaret som vilar på arbetsgivaren är att säkerställa att åtgärder vidtas för en säker återgång i arbete och att dessa insatser påbörjas tidigt.

I de allmänna råd som finns kopplat till den nya föreskriften finns en hänvisning till AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa regler talar om att du som arbetsgivare har en skyldighet att anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån om kompetens saknas på själva arbetsplatsen.

När det kommer till rehabiliteringsfrågeställningen, upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt. Genom att anlita en extern part ( ex. extern utredare, företagshälsa, friskvårdskonsult) kan många gånger en lång process förkortas och stödja inte bara  arbetsgivaren utan även medarbetaren. Genom att ta hjälp kan du som arbetsgivare lättare besluta kring vilka aktiviteter och åtgärder som behöver vidtas.

Varför har Arbetsmiljöverket gjort dessa förändringar?

Arbetsmiljöverket har genom förändringen kring dessa föreskrifter tagit fasta på att de ska vara tydliga, ha en bra struktur och rutiner för att underlätta för alla arbetsgivare.

När det kommer till föreskriften AFS 2020:5, har Arbetsmiljöverket valt att ta bort ordet rehabilitering eftersom just den delen inte regleras utifrån arbetsmiljölagen utan socialförsäkringsbalken. De har även valt att ta bort den delen som beskriver arbetsgivarens ansvar kring alkohol och droger. Arbetsgivarens ansvar ska inte vara kopplat till specifika sjukdomstillstånd och därför hör den typen av skrivelse inte hemma i en föreskrift.

Det som även betonas i föreskriften är att om en arbetsgivare identifierar en situation där kompetens saknas hos företaget men behovet hos medarbetaren finns, då föreligger en skyldighet att anlita en extern part för att säkerställa att man uppfyller sitt arbetsgivaransvar.

Sammanfattning av AFS 2020:5

Förebyggande arbete ska integreras i det fortlöpande arbete som en arbetsgivare gör på arbetsplatsen – tidigt identifiera signaler och agera på dessa om behov kopplat till en enskild individ genom att arbetsanpassa utifrån fysiska, organisatoriska som sociala arbetsförhållanden.


Bättre struktur och tydliga rutiner för hur man identifierar och agerar på behov som uppstår kopplat till arbetsanpassning. Krav på struktur och hur en arbetsgivare ska utreda bakomliggande orsaker, identifiera risker, besluta och genomföra olika insatser samt även följa upp dessa.

Krav på att ta in hjälp från sakkunnig när den egna kompetensen hos arbetsgivaren är otillräcklig eller saknas.

Januari 2021

ARBETS- OCH ARBETSMILJÖRÄTTSLIGA NYHETER 2021 – ATT HÅLLA KOLL PÅ!

  

25 januari 2021

Nytt år och med det en hel del nyheter rörande arbetslivet, som kan vara av intresse för just dig att hålla ett extra öga på!


Förlängning av tillfälliga åtgärder

Regeringen har beslutat om att förlänga de tillfälliga åtgärderna i socialförsäkringen med anledning av pandemin. Det gäller bland annat sjukförsäkringen och ersättning för vab.

Följande förlängningar har regeringen nu fattat beslut om:

Förlängningar i sjukförsäkringen:

  • Ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021.

  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021.

  • Ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.

  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i sjukperioden förlängs till och med 30 april 2021. 


Utöver det har Försäkringskassan beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. 

Var observant på att det finns vissa undantag gällande denna regel. Om du varit sjukskriven innan pandemin, måste fortfarande sjukintyg lämnas in i vanlig ordning.

Försäkringskassans beslut gäller till och med 31 januari 2021.

Förlängningar i ersättningen för vab 

  • Ersättning för vab vid skolstängning.

  • Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka.

  • För föräldrar till barn som fyllt 12 år men inte 16 år så kan barnets vård- eller tillsynsbehov även styrkas med andra underlag än läkarutlåtande.

Dessa åtgärder förlängs till och med den 30 april 2021.


Förlängda tillfälliga belopp för aktivitetsstöd

Regeringen har beslutat att förlänga de tillfälligt höjda beloppen för a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd. 

Ersättningshöjningen kommer att gälla till och med den 1 januari 2023.


Smittbärarpenning – läkarintyg behövs fortfarande från dag 1

Smittbärarpenning kan betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av att hen är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom – dit covid-19 räknas – och som omfattas av smittskyddslagen. Vid ansökan om smittbärarpenning för den som själv är smittad, eller den som bor tillsammans med någon som är smittad, krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att hen inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Höjning av prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för år 2021 har fastställts till 47 600 kronor, vilket är en höjning med 300 kronor jämfört med 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och skattesystemet och påverkar bland annat SGI, traktamenten med mera.

Arbetsmiljö

Nya skärpta regler för arbetsplatsen – AFS 2020:1

Den 1 januari trädde de nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning i kraft. En av de viktigaste nyheterna är förtydligandet av kravet på att byggherrar, arkitekter och andra projektörer, samt byggarbetsmiljösamordnaren (Bas-P), ska ta hänsyn till arbetsmiljön i bruksskedet, alltså i den färdiga byggnaden, redan vid projekteringen. Detta har tidigare bara framgått i arbetsmiljölagen.

De nya reglerna innehåller information om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av dessa regler har funnits tidigare, men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit.

Läs mer på:  Arbetsmiljöverkets hemsida.

Datainspektionen har blivit, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

IMY har samma uppdrag som Datainspektionen och arbetar för att skydda medborgarnas personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Myndigheten har även kvar uppdraget att meddela tillstånd till kamerabevakning och att meddela tillstånd och 

– IMY fortsätter granska att företag och andra organisationer följer data-
skyddsreglerna. Lika viktigt är vårt utåtriktade arbete med utbildning, vägledning och stöd för att hjälpa organisationer att göra rätt.


Namnbytet innebär också att myndigheten byter sin visuella identitet. Under våren 2021 lanserar myndigheten dessutom en ny, tillgänglig webbplats med bättre sökfunktion, struktur och innehåll för både verksamheter och privatpersoner.


Myndighetens webbplats nås nu på: www.imy.seStockholm Academy erbjuder företagsutbildning, personalutbildning och kompetensutveckling inom ämnen som arbetsrätt, arbetsmiljörätt, personalekonomi, rehabilitering och ledarskap.


För aktuellt program: www.stockholmacademy.se

Vid frågor skicka ett mail till: info@stockholmacademy.se