top of page

VÅRA SEMINARIER

Adult Education Course

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

Plats: Stockholm, lokal ej fastställd

Datum: 17 maj, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 8 400 kr

Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande samt hedersam roll! Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Vårt mål efter denna utbildning är att du ska känna dig trygg och säker i din roll och veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.

 

Under seminariedagen kommer din lärare att gå igenom den del av arbetsmiljölagen som är kopplad till just din roll. Ni kommer att gå genom det juridiska ramverket för hur du ska agera och samverka i ditt uppdrag samt även förstå innebörden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

I ditt uppdrag ska du även verka för en god arbetsmiljö genom att bevaka skyddet mot både ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Du samverkar med medarbetare och arbetsgivare i hur arbetsmiljöarbetet ska utformas och utvecklas, samt följer upp att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen.

 

Utbildningen Arbetsmiljö för skyddsombud/arbetsmiljöombud lämpar sig både för dig som är helt ny i rollen samt för dig som har gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel Bättre Arbetsmiljö (BAM) eller Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och känner att du behöver mer fördjupade kunskaper om skyddsombudets uppdrag och möjligheter.

 

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska känna dig trygg i ditt uppdrag som skyddsombud och förstå hur systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i grunden. Du kommer framförallt lära dig att se hur sambandet mellan ett bra arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling fungerar, samt förstå hur viktigt det är att samverka i arbetsmiljöfrågor.

 

Utbildningen varvar allt från teoretisk föreläsning till fallstudier. Under kursdagen kommer det finnas tid för både frågor och reflektion.

 

Några moment som kommer att avhandlas:

 • Vad är arbetsmiljö – vad säger lagen

 • Skyddsombudets roll, rättigheter och skyldigheter

 • Samverkan

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskprevention

 • Praktiskt arbetsmiljöarbete

 • Hälsofrämjande arbete

 • Sjukdom och rehabilitering, arbetsskada

 • Att formulera en 6.6.a på ett korrekt sätt

 • Kränkande särbehandling, mobbning

Målgrupp

Skyddsombud/ arbetsmiljöombud samt fackligt förtroendevalda

När:17 maj kl. 09:00-16:00

Var: Stockholm

Hur: anmäl dig till anmalan@stockholmacademy.se

Pris: 8 400 kr ex moms inkl. kursmaterial, lunch samt diplom

 

Lärare: Milla Jonsson - en av Sveriges vassaste experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet. Som tidigare central ombudsman har hon god inblick i skyddsombudens som de facklig förtroendevaldas utmaningar!

 intervju

ATT GENOMFÖRA EN FAKTAUNDERSÖKNING

Datum: 13 september 2022

Kl. 09.00 - 16.30

Plats: ej fastställd

Faktaundersökning är en metodik som är utvecklad för att hantera svåra arbetsmiljöproblem, exempelvis ledarskap som är destruktivt, konflikter, kränkande särbehandling, mobbning till tystnadskultur.

Metodiken utgår från ett återställande perspektiv, där arbetsmiljölagstiftningen som andra lagrum ligger till grund för en god ärendehantering.

Under denna utbildning går vi igenom hur en faktaundersökning genomförs och vilka system och rutiner organisationer bör ha för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område.

Varför utreda?

Att vara utsatt för kränkningar på jobbet medför lidande för den utsatte, skapar andra arbetsmiljöproblem, riskerar leda till sjukskrivningar och produktionsbortfall. 

 

Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att vidta åtgärder för att förebygga kränkningar, kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Arbetsgivaren är också ansvarig för att de ska upphöra. 

För att kunna välja rätt åtgärder behöver du som arbetsgivare få en god bild av situationen. Just när det kommer till den här typen av specifika problem,  då är de generella psykosociala arbetsmiljökartläggning som traditionellt brukar användas inte tillräckligt. 

En viktig aspekt gällande opartiskhet är att arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) säger att den som genomför utredningar ska vara objektiv, ha tillräcklig kompetens samt ha parternas förtroende. Därför är det av vikt att veta när det är dags för dig som arbetsgivare att ta in en extern utredare. 

Under denna utbildning kommer vi att gå igenom bl a följande:

 • Lagar, föreskrifter och praxis inom området.

 • Ansvar utifrån våra roller - arbetsgivare, arbetstagare och förtroendevald.

 • Processen - hur en faktaundersökning genomförs och vilka system samt rutiner organisationer bör ha.

 • Objektivitet, konfidentialitet och replikrätt.

 • Det klargörande samtalet.

 • När kan vi utreda själva - när tar vi in en extern utredare?

 • När ska en polisanmälan göras?

 • Vad krävs för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område.

 • Olika typer av undersökningsmetoder som är lämpliga, givet omständigheterna.​

 

Målgrupp

Chefer, HR-ansvariga samt fackligt förtroendevalda

Datum: 13 september, 2022

Tid: 09.00 - 16.30

Plats: Stockholm, ej fastställd lokal

Pris: 9.995 kr ex moms inkl. kursmaterial samt diplom

Lärare: Milla Jonsson - en av Sveriges vassaste experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet av utredningar kring kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering.

Desktop after work_edited.jpg
Desktop after work_edited.jpg

press to zoom
Private Tutoring
Private Tutoring

press to zoom
Female Teacher and Student
Female Teacher and Student

press to zoom
Desktop after work_edited.jpg
Desktop after work_edited.jpg

press to zoom

ATT HANTERA MISSKÖTSEL

Hur ska du agera som chef när du upptäcker att dina medarbetare inte uppfyller exempelvis sina mål i arbetet? Eller konstant väljer att ifrågasätta dig?

Plats: Stockholm, lokal ej fastställd

Datum:  14 juni, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 8 400 kr exkl. moms. I priset ingår lunch samt material.

Lärare: Milla Jonsson, expert inom arbets- & arbetsmiljörätt

Vad är misskötsel?

Hur kan vi identifiera olika typer av misskötsel, samt hur ska det hanteras – hur gör man som chef rätt från början, steg för steg.

 

Under utbildningen lär sig deltagarna att hantera anställda som bland annat har samarbetsproblem, alkoholproblem eller slarvar med arbetstiderna, för att nämna några av problemen som tas upp. För att göra utbildningen så praktiskt användbar som möjligt så kommer vi att arbeta utifrån verkliga fall, AD-domar samt varva teori med diskussion och gruppövningar. Några av momenten som kommer att behandlas:

 • Anställningsavtalets roll i det arbetsrättsliga systemet

 • Chefen som arbetsgivarrepresentant

 • Medarbetarens skyldigheter i anställningen

 • Olika typer av misskötsel

 • Göra rätt från början, steg för steg

 • Kompetens, prestation och samarbetsfrågor

 • Medvetandegöra och varning?

 • Misskötsel som beror på sjukdom

 • Arbetsgivarens ansvar för stödåtgärder/omplacering

 • När finns grund för uppsägning eller avsked

 • Vanligaste misstagen

Målgrupp:

HR, chefer, fackliga representanter och tjänster där du hanterar personalfrågor.

 

I utbildningen ingår inte enbart utbildningsmaterial utan även tillgång till Fack:app - din digitala rådgivare inom arbets- & arbetsmiljörätt i mobilen.

bottom of page