UTBILDNINGAR

Arbetsmiljö för chefer

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

29-30 mars 2021 kl. 9:00-16:00

Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö.
För att klara ditt uppdrag behöver du därför ha goda kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de lagar och regler som gäller. Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden och hur du på ett systematiskt sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö.

Performance Art

CERTIFIERAD REHABILITERINGSLEDARE

23-24 april 2021 kl. 9:00-16:00

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.
De senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk gör denna utbildning extra viktigt eftersom de tillsammans utgör det system för den arbetsinriktade rehabilitering, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för enskild individ men även ta ner kostnader för exempelvis en sjukskrivning.

Det virtuella ledarskapet

DET VIRTUELLA LEDARSKAPET

digital utbildning

Idag är vi mitt i en pandemi som har fått stora konsekvenser för vårt liv och vårt arbetsliv. Vi har oändliga möjligheter att arbeta via digitala plattformar och mycket av arbetet har flyttat in i hemmet. Det finns ett behov av att produktiviteten bibehålls och att medarbetarna kan leverera under de nya omständigheterna.

Image by Randy Fath

PERSONALEKVATIONEN

14 och 21 april 2021, kl. 9:00-12:00

Som chef och beslutsfattare behöver man veta hur man räknar när det gäller olika personalfrågor - vad kostar det bolaget när en anställd är borta från "produktivt" arbete en halvdag t.ex.; eller när någon är borta en dag eller en vecka? Hur mäter man produktivitet, effektivitet och välmående? Hur mäter du "rätt man på rätt plats"? Hur sätter du ihop de mest optimala teamen? Hur optimerar du din personal? Här får du schablonmetoder för att räkna när det gäller personal. Du kommer att få verktyg som hjälper dig att i varje möte, varje situation snabbt kunna göra en överslagsräkning och veta direkt vad utfallet av olika åtgärder och aktiviteter blir.

skyddsombud-468-246.jpg

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

kommer snart

Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande samt hedersam roll! Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Vårt mål efter denna utbildning är att du ska känna dig trygg och säker i din roll och veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.
Under seminariedagen kommer din lärare att gå igenom den del av arbetsmiljölagen som är kopplad till just din roll. Ni kommer att gå genom det juridiska ramverket för hur du ska agera och samverka i ditt uppdrag samt även förstå innebörden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.